Posturologia

Treballar el sistema visual, com a part integradora del sistema postural, ens brinda l'oportunitat de poder efectuar un canvi holistic en tot el nostre ésser. No solament de millorar unes habilitats visuals o la percepció visual sinó també crear un canvi en tota la nostra postura.

POSTURA

La postura d'un individu s'entén com la percepció, conscient, de la localització espacial dels diferents segments corporals en un determinat moment i la seva relació amb els altres segments.

 

El control postural és un procés actiu sota el control del Sistema Nerviós Central, que pot definir-se estàticament com “La capacitat de mantenir-se sobre una base de suport amb el mínim moviment” i dinàmicament com “la capacitat d'exercir una tasca mentre manté una posició estable o recuperar l'equilibri sobre una superfície inestable amb el mínim de moviments". És fonamental per aconseguir el màxim rendiment en la majoria d'activitats.

 

És una funció complexa que depèn de la integració de diferents modalitats d'informació sensorial, provinents de diverses fonts, i depèn de les propietats d'aquests subsistemes, que actuen tant a nivell espinal com dels centres de nivells superiors en el Sistema Nerviós Central.

 

Per a un bon acompliment de la postura el sistema nerviós rep informació provinent del mitjà exterior, que prové dels ulls i dels peus, i una informació interior del sistema vestibular, les articulacions i els músculs.

POSTURA I OPTOMETRIA

És evident que l'optometria pot exercir un paper fonamental en l'organització, reeducació, reprogramació, integració i intensificació de la informació visual i de la oculomotricitat.

 

Aquesta reorganització actua millorant la nostra percepció visual, la nostra oculomotricitat, la nostra postura, la nostra relació amb l'espai i en conseqüència la nostra relació amb un mateix.

 

L'optometria, és capaç de valorar i millorar, a través d'un entrenament visual, el conjunt d'habilitats visuals per identificar, interpretar, localitzar espacialment i comprendre el que veiem. També ens dóna la possibilitat de modificar l'entrada visual per posar-la al servei d'una millora en la postura de l'individu i així poder intervenir favorablement en dolències pròpies del sistema postural com són: lordosi, dolors en cervicals, en dorsals, en lumbars, en extremitats àlgias, cinetosi, marejos, vertígens, desorientació...