Moviments oculars

 

 

L'oculomotricidad és la capacitat de moure els ulls d'una manera suau i precisa per seguir un objecte en moviment, llegir un text o canviar la mirada entre un objecte i un altre (la pissarra i el pupitre, paper i pantalla de l'ordinador).

 

 

Existeixen dos tipus de moviments:

  • Seguiments: per seguir un objecte en moviment
  • Sacàdics: per saltar de manera precisa d'un objecte a un altre

Uns moviments oculars ben integrats permeten rapidesa i precisió per canviar de línia en la lectura, per canviar la mirada entre la pissarra i el pupitre i són fonamentals en la pràctica d'esports que requereixin d'aquest tipus d'habilitats.

El Control oculomotor està molt relacionat amb el sosteniment de l'atenció, atenció dividida (capacitat de realitzar diverses activitats simultàniament) i de l'habilitat de filtrar l'atenció adequada.

Els problemes d'oculomotricidad són molt freqüents sobretot en nens amb problemes d'aprenentatge i dèficit d'atenció.

Els símptomes associats són els següents:

  • Usar el dit com a marcador
  • Perdre's en llegir
  • Equivocar-se en copiar
  • Ometre paraules en llegir
  • Lectura lenta
  • Baixa comprensió lectora
  • Dificultat per colpejar i recollir la pilota

La Teràpia Visual treballa per aconseguir que el pacient mogui els seus ulls de manera suau i precisa sense esforç, aconseguint millorar en velocitat i comprensió lectora, rendiment escolar i esportiu.